Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

จำนวนหลักสูตรการศึกษา

65 หลักสูตร

จำนวนนักศึกษาใหม่

3,194 คน

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

9,084 คน

จำนวนบุคลากรปัจจุบัน

1,135 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2565

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามศูนย์พื้นที่

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามศูนย์พื้นที่ ปีการศึกษา 2565

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและ ปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามภาคการศึกษา