Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

จำนวนหลักสูตรการศึกษา

65 หลักสูตร

จำนวนนักศึกษาใหม่

4,577 คน

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

10,501 คน

จำนวนบุคลากรปัจจุบัน

1,135 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2566

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามศูนย์พื้นที่

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามศูนย์พื้นที่ ปีการศึกษา 2566

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2566

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและ ปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามภาคการศึกษา