Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

จำนวนหลักสูตรการศึกษา

58 หลักสูตร

จำนวนนักศึกษาใหม่

3,298 คน

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

9,042 คน

จำนวนบุคลากรปัจจุบัน

1,135 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2564

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามศูนย์พื้นที่

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามศูนย์พื้นที่ ปีการศึกษา 2564

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและ ปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

  กราฟจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  กราฟแสดงสถิตินักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามภาคการศึกษา