Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 9,042 คน
ชาย 4,499 คน
หญิง 4,543 คน

  กราฟจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามคณะ

  กราฟจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามระดับ

  กราฟจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามศูนย์พื้นที่

  กราฟจำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา