Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา

58 หลักสูตร
ปวช. 4 หลักสูตร
ปวส. 7 หลักสูตร
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร
ป.ตรี 40 หลักสูตร
ป.โท 5 หลักสูตร
ป.เอก 1 หลักสูตร

  กราฟจำนวนหลักสูตร จำแนกตาม - ระดับการศึกษา ปีการศึกษา

  กราฟจำนวนหลักสูตร จำแนกตาม - คณะ ปีการศึกษา

  กราฟจำนวนหลักสูตรการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา

  กราฟแสดงสถิติหลักสูตรการศึกษา จำแนกตาม ปีการศึกษา