Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

แผนรับ 5,065 คน
รับไว้ 3,298 คน
ร้อยละ 65 %

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับศูนย์พื้นที่

  กราฟจำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา