Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

จำนวน 3,373 คน
นักศึกษา ปีสุดท้ายสำเร็จ 33 คน
นักศึกษา ตกค้างสำเร็จ 148 คน

เมนูย่อย ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษา

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะ

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับ

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามศูนย์พื้นที่

  กราฟจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา