Loading...
กองนโยบายและแผน - รายงานสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565

65 หลักสูตร
ปวช. 8 หลักสูตร
ปวส. 4 หลักสูตร
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร
ป.ตรี 44 หลักสูตร
ป.โท 7 หลักสูตร
ป.เอก 1 หลักสูตร

  รายชื่อหลักสูตร